Zápis 2021/2022

Registrujte se k zápisu na září 2021.

V termínu od 2. – 16. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.

 

Vzhledem k aktuální situaci se s vámi bohužel nemůžeme setkat společně a tudíž žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • osobním podáním (bude upřesněno) hodin bez přítomnosti dítěte a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,

  • do datové schránky školy MS (sjauaet)

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce info@safirka.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak není platná.

  • doporučenou poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:

  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ.

  • Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

  • Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte

  • Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

 

Opatření proti COVID 19 –v den zápisu se prosím dostavte v respirátoru, nebo jiné certifikované ochraně dýchacích cest.

 

 

 

 

Těšíme se na nové děti! :-D